ගුණත්ව සහතිකය

අතින් සාදන ලද නියොන් සංඥා ප්‍රධාන ක්‍රියාවලිය : LED නියොන් නම්‍ය නළය + ඇක්‍රිලික් ප්ලේට් = නියොන් ලකුණ

පාරිභෝගික තෘප්තිය සඳහා, Vasten සෑම නිෂ්පාදනයක්ම දැඩි පරීක්ෂා කිරීම් සහ පරීක්ෂණ කිහිපයක් සිදු කර ඇත.සියලුම නිෂ්පාදන CE සහ ROSH සහතිකය අනුමත කර ඇත.

(5) Cut acrylic Plate2
(5) Cut acrylic Plate
(6) Aging test
(4) Acrylic plate1
(1) Machine for led neon flex tube1
(3) Warehouse for LED neon flex tube1
(2) 16 color led neon flex tube production line1